KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT so sídlom v Liptovskom Mikuláši Vás oslovil s ponukou programu kontinuálneho vzdelávania s názvom: „Kognitívne behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania".

Program schválilo Ministerstvo školstva SR rozhodnutím č. 2012-8359/22840:1-923 zo dňa 23. mája 2012.
Maximálny počet účastníkov: 30. 

Skupina je naplnená, vzdelávanie už začalo.

 

Rozsah vzdelávacieho programu:

Celkový počet vyučovacích hodín: 110

Trvanie vzdelávacieho programu: 12 mesiacov

Bližšie informácie a pokyny k prihlasovaniu nájdete kliknutím na tento odkaz:    

Informácie k prihlasovaniu

Prihláška na kurz k vyplneniu a zaslaniu je v tomto súbore:                       

Prihláška na kontinuálne vzdelávanie

Na vzdelávanie sa môžu prihlásiť nasledovné kategórie odborných zamestnancov:

● psychológ, školský psychológ

● školský logopéd

● špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg

● liečebný pedagóg

● sociálny pedagóg

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 25

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná

Cieľ vzdelávacieho programu: zdokonalenie profesijných kompetencií odborných zamestnancov. Absolvent by mal získať také znalosti, aby porozumel základným princípom a štruktúre kognitívne behaviorálneho prístupu a zároveň si osvojil potrebné spôsobilosti dôležité pre jeho správne praktizovanie v poradenskej práci u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania.

Absolvent vzdelávacieho programu sa naučí:

● uskutočniť vyšetrenie podľa kognitívne behaviorálneho prístupu,

● vykonať kognitívnu, behaviorálnu a funkčnú analýzu,

● formulovať problém, stanoviť plán liečebného postupu,

● aplikovať kognitívne behaviorálne prístupy u vývinových porúch učenia a reči, porúch správania.

Spôsob ukončovania: záverečná prezentácia a pohovor

Prezentácia: frekventant vzdelávacieho programu odprezentuje 6 kazuistík (prípadov z vlastnej poradenskej praxe), na ktorých preukáže, že dokáže bezpečne, účinne a odborne uplatniť princípy a metódy kognitívne behaviorálneho prístupu pri práci s detskými a adolescentnými klientmi s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania.

Pohovor: sa uskutočňuje pred 3 – člennou skúšobnou komisiou. Bude sa týkať preberanej tematiky - základných princípov behaviorálnej a kognitívnej modifikácie a ich praktického použitia v poradenskej praxi.

Lektori vzdelávacieho programu: PhDr. Miloš Šlepecký, PhD., Mgr. Mária Cárachová, PhDr. Gabriela Hollá, PhDr. Kata Piačková, PhDr. Renata Melicheríková, Mgr. Silvia Papalová.

Moduly programu kontinuálneho vzdelávania:

1. modul: Základy kognitívne behaviorálneho prístupu – 40 hod. (20 hodín teória + 20 hodín praktická časť)

2. modul: Modifikácia správania – 20 hod. (10 hodín teória, 10 hodín praktická časť)

3. modul: Kognitívne behaviorálne prístupy u vývinových porúch učenia a reči – 20 hod. (10 hodín teória, 10 hodín praktická časť)

4. modul: Kognitívne behaviorálne prístupy u porúch správania – 20 hod. (10 hodín teória, 10 hodín praktická časť)

5. modul: Supervízia vlastnej poradenskej práce s využitím kognitívne behaviorálneho prístupu – 10 hod. (10 hodín praktická časť)

 

Predbežné termíny jednotlivých modulov:

  1. modul: 4.10. - 7.10. 2016
  2. modul: 28. - 29. 11. 2016
  3. modul: 30.3. - 31.3. 2017
  4. a  5. modul: 26.4. – 28. 4. 2017

 

Vzdelávanie bude prebiehať v prednáškových priestoroch penziónu Vila Vista v Demänovskej Doline pri Lipt. Mikuláši.

 

Účastnícky poplatok: 4 EUR/hodinu.  Poplatok za vykonanie skúšky: 20 EUR. Poplatok je možné zaplatiť naraz (460 EUR) za celé vzdelávanie, alebo po jednotlivých moduloch.

  

PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. (výkonný riaditeľ inštitútu, garant vzdelávacieho programu)

Mgr. Beata Magurová (autorka vzdelávacieho programu, poverená organizáciou)

 


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2017

Termíny najbližších modulov: prvý: 28.9 - 30.9. 2017, druhý: 26.10. - 28.10. 2016, tretí: 29.11. - 2.12. 2017.

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia1027 @ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com