KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Vážení záujemcovia o výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii,
 
pokiaľ v súčasnej dobe uvažujete o tom, že absolvujete výcvik v psychoterapii, môžete si vybrať z množstva psychoterapeutických smerov. Než sa pre niektorí z nich rozhodnete, mali by ste sa zoznámiť s jeho základnými črtami, možnosťami jeho uplatnenia v praxi, s poznatkami o jeho účinnosti a zvážiť, nakoľko by ste ho mohli využiť vo svojej praxi u svojich pacientov.
Každý, kto sa vo svojej práci stretáva v úlohe terapeuta s ľudmi trpiacimi nejakou formou psychickej poruchy, si uvedomuje fakt, že väčšina týchto klientov neočakáva od terapeuta len všeobecné povzbudenie a podporu, prípadne (pokiaľ ide o lekárov) predpis liekov, ale predpokladá, že im terapeut bude schopný poskytnúť systematickú psychoterapeutickú starostlivosť.
 
Výskumné štúdie dokazujú, že pri mnohých psychických poruchách, napr. pri úzkostných poruchách, obsedantne kompulzívnej poruche, pri sociálnej fóbii, depresii, sexuálnych dysfunkciách, pri závislostiach, ale aj pri poruchách osobnosti a u schizofrénie samotné podávanie liekov nepostačuje k uspokojivému zvládaniu týchto obtiaží a systematická psychoterapia by preto mala byť samozrejmou súčasťou liečby.
Prevádzanie systematickej psychoterapie ovšem vyžaduje nielen ochotu a istý talent zo strany terapeuta, ale tiež absolvovanie pomerne náročného niekoľkoročného výcviku.
 
Od 21. 9. 2007 vstúpila do platnosti zmluva medzi Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Ministerstvom zdravotníctva o akreditovanej certifikovanej pracovnej činnosti - psychoterapia podľa Certifikovaného študijného programu nariadenia vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
ABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii ako vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje pre SPS výcvik v KBT. Zo zmluvy medzi SPS a Inštitútom vyplývajú určité povinnosti ako pre Inštitút, tak aj pre samotného frekventanta výcviku.

 

Ďalšie dôležité informácie o KBT výcviku 

Žiadosť o zaradenie do výcviku 

Žiadosť, spolu s ďalšími potrebnými prílohami zasielajte na adresu uvedenú v žiadosti o zaradenie do výcviku. 

 

Filozofia výcviku
V postgraduálnom výcvikom kurze v KBT, organizovanom pre profesionálov v oblasti zdravotníctva a poradenstva sa vychádza z princípov učenia experimentálnym spôsobom, ktorý podporuje samostatné myslenie, rozvoj znalostí a spôsobilostí u motivovaných účastníkov kurzu, ktorí preberú zodpovednosť za svoje učenie.

Výcvikový program pozostáva z prednášok a praktických cvičení, doplnených supervíznym vedením a ďalším rozvojom v klinickej praxi každého účastníka kurzu.


Ciele výcviku

Cieľom kurzu je, aby účastníci dosiahli znalosti a skúsenosti k vykonávaniu kognitívne behaviorálnej psychoterapie v takej miere, aby mohli bezpečne, účinne a odborne liečiť svojich pacientov

 

Požiadavky na záujemcu o výcvik:

1. pred zaradením do výcviku musí mať záujemca o výcvik ukončené VŠ vzdelanie v niektorej z nasledovných kategórií:

- lekár,
- psychológ,
- liečebný pedagóg,
- špeciálny pedagóg,
- sociálny pracovník (Mgr.),
- sestra (Mgr.)
2. záujemca o výcvik zašle na adresu ABC Inštitútu žiadosť o zaradenie do výcviku so svojimi kontaktnými údajmi a fotokópiu VŠ diplomu
3. záujemca, ktorí splní vyššie uvedené požiadavky obdrží pozvánku na úvodné stretnutie výcvikovej skupiny, ktorá bude prebiehať formou skupinovej terapie v rozsahu 50 hodín
4. organizátor výcviku má právo po tomto úvodnom stretnutí odmietnuť záujemcu o výcvik bez udania dôvodu

 

Požiadavky na účastníka výcviku:
 
1. na začiatku certifikovaného štúdia bude účastníkovi vzdelávania odovzdaný index odbornosti a záznamník výkonov, do ktorého si bude dávať zaznamenávať priebeh certifikovaného štúdia
2. počas výcviku musí mať frekventant zabezpečenú možnosť vlastnej psychoterapeutickej práce, kazuistiky prezentuje na supervíznych stretnutiach
3. zaviaže sa tiež k pravidelnej vlastnej individuálnej terapii u niektorého z terapeutov zapísanom v Zozname psychoterapeutov SR
4. účastník po každom 5 - dňovom študijnom bloku vypracováva esej na zadanú tému
5. účastník musí absolvovať všetky výcvikové hodiny
6. v priebehu výcviku je účastník povinný vypracovať výskumný projekt, jeho obhajoba je súčasťou záverečnej skúšky

 

Štruktúra výcviku:
 
Výcvik v KBT trvá 4 kalendárne roky.
V priebehu každého kalendárneho roka sa uskutočnia dva 5 - dňové študijné bloky (streda až nedeľa) a dva 2- dňové študijné bloky (piatok a sobota).
Jeden 5 - dňový blok zodpovedá 50 výcvikovým hodinám, ktorých náplňou je teória, nácvik (zážitok na sebe) a supervízia (prezentácia kazustík).
Jeden 2 - dňový blok (tzv. víkendovka) zodpovedá 20 výcvikovým hodinám, tie sú orientované zážitkovo.

 

V priebehu výcviku frekventant pod vedením lektorov ABC Inštitútu absolvuje:
108 hodín teórie
362 hodín zážitku na sebe
40 hodín supervízie
50 hodín individuálnej terapie skupinovou formou (na začiatku výcviku)
 
Okrem toho účastník v priebehu výcviku absolvuje nasledovné výcvikové hodiny zabezpečované Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou:
50 hodín spoločnej teórie (rozdelená bude do niekoľkých blokov)
200 hodín psychoterapeutickej praxe v psychiatrickom zariadení k tomuto účelu akreditovanom - účastník si vyberie zo Zoznamu akreditovaných pracovísk
 
Zostávajúce hodiny si zabezpečí sám:
110 hodín supervízie - u supervízora vybratého zo Zoznamu supervízorov v KBT
100 hodín vlastnej individuálnej terapie - u psychoterapeuta vybraného zo Zoznamu psychoterapeutov SR
600 hodín praktickej psychoterapeutickej práce, tieto hodiny sa účastníkovi započítajú z výkonu jeho praxe/povolania u jeho zamestnávateľa, súčasťou činnosti ktorého je aj poskytovanie psychoterapie
 

 

Program výcviku:

Program bol vypracovaný pod supervíznym vedením Krisha Natha (lektor KBT, Londýn, Veľká Británia) podľa vzoru Britskej spoločnosti kognitívne behaviorálnej terapie a v spolupráci s Českou spoločnosťou kognitívne behaviorálnej terapie. Odborným garantom kurzu je MUDr. Jan Praško, Csc. (prezident ČSKBT) a PhDr. Miloš Šlepecký, Csc.

 

Teoretické štúdium (108 hodín)
1. blok:Úvodný program. Vývinové zvláštnosti psychiky v jednotlivých vekových obdobiach, vrátane sexuálneho vývoja. KBT a iné psychoterapeutické prístupy. Prenos, protiprenos, odpor. Vývoj a princípy KBT. Teórie učenia. Kognitívne behaviorálne vyšetrenie. Screening. Vedenie rozhovoru v KBT.
2. blok: Vedecké základy KBT. Behaviorálna analýza. Riešenie problémov. Liečba jednoduchých fóbií.
3. blok: Základné princípy kognitívnej terapie. Liečba depresie, postraumatickej stresovej poruchy.
4. blok: Liečba panickej poruchy a agorafóbie. Liečba sociálnej fóbie a sociálnej anxiety. Tréning sociálnych spôsobilostí.
5. blok: Liečba generalizovanej úzkosti a obsedantne kompulzívnej poruchy. Práca s deťmi.
6. blok: Liečba porúch príjmu potravy a obezity. KBT u psychóz.
7. blok: Liečba závislostí, sexuálnych dysfunkcií.
8. blok: KBT a osobnostné poruchy, manželské problémy, behaviorálna medicína.
9. blok: Nové možnosti uplatnenia KBT, etika v psychoterapii, účinnosť a rozšírenie KBT. Záverečné skúšky.

 

Zážitok na sebe (362 hodín)

Zážitkovú skúsenosť frekventant získava v malej alebo veľkej skupine, prípadne v triách.
Zážitková skúsenosť zahŕňa:
  • nácvik neverbálnej a verbálnej komunikácie
  • nácvik psychoterapeutického prístupu ku klientom
  • vedenie rozhovoru v KBT
  • nácvik asertívneho správania
  • nácvik relaxačných techník
  • nácvik riešenia problémov
  • plánovanie a uskutočňovanie behaviorálnych experimentov
  • zážitok vedenia skupiny
 

 

Supervízia (200 hodín)

Priamo na výcviku, pod vedením lektorov frekventant absolvuje 40 hodín supervízie, zvyšných 160 hodín absolvuje medzi jednotlivými študijnými blokmi pod vedením supervízora, ktorého si sám vyberie zo Zoznamu supervízorov KBT. Záznamy o supervíziách vedie na tlačivách určených Inštitútom.

 

 

Vlastná individuálna terapia (150 hodín)
 
Individuálna cvičná terapia je nevyhnutnou súčasťou dlhodobého výcviku v kognitívne behaviorálnej psychoterapii. Opiera sa o presvedčenie väčšiny psychoterapeutických smerov a škôl o potrebe zážitku dlhodobého psychoterapeutického vzťahu na sebe.
Cieľom cvičnej terapie je sprostredkovať v dynamickom vzťahu terapeut - klient budúcemu psychoterapeutovi zážitkom na sebe významné a účinné psychoterapeutické faktory. Odporúča sa sústredenie na biografickú rekonštrukciu, reflexiu vzťahu (analýzu prenosu a protiprenosu), riešenie aktuálnych problémov a ťažkostí klienta a jeho podporu. Cvičná terapia nenahrádza supervíziu práce budúceho terapeuta s jeho klientami a pacientami!

Trvanie cvičnej psychoterapie je 150 hodín, z toho minimálne 100 v individuálnej cvičnej terapii. Individuálnu terapiu frekventant absolvuje v priebehu výcviku u jedného cvičného terapeuta, zapísaného v Zozname psychoterapeutov SR. Môže ísť o ktorýkoľvek z psychoterapeutických smerov, najvhodnejšie je, keď ide o inú než kognitívne behaviorálnu metódu.

 

 

Ukončenie výcviku a záverečná skúška
 
Podmienkou ukončenia výcviku je absolvovanie všetkých výcvikových hodín, predloženie vypracovaného výskumného projektu, esejí a potvrdení o absolvovaných hodinách supervízie, vlastnej individuálnej terapie a klinickej praxe.
Záverečná skúška pozostáva z teoretickej časti a obhajoby výskumného projektu.   Záverečná skúška sa uskutočňuje komisionálne, za účasti lektorov výcviku a externého skúšajúceho delegovaného Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou.

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získa absolvent osvedčenie o ukončení výcviku, ktoré umožňuje vykonávať prax v KBT a zároveň môže požiadať o zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR a udelenie Európskeho certifikátu pre psychoterapiu.

 

 

Finančné náklady
 
Účastnícky poplatok rok štvorročného výcviku je 500€. Výška poplatku sa môže počas výcviku meniť v závislosti od inflácie a zvyšujúcich sa nákladov na organizáciu výcviku.
Uvedené sumy nezahŕňajú náklady spojené s cestovným, ubytovaním, stravou a xeroxovaním materiálov.
Spôsob úhrady: bankovým prevodom na účet Inštitútu, pred začiatkom školského roka za celý školský rok dopredu.
 

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com