KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko


Psychiatrická klinika FN Olomouc


PROFESNÁ KARIÉRA

Vzdelanie:

1972 -1976: ukončil stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou, Ostrava

1976 -1982: štúdium na Fakulte všeobecného lekárstva, Karlova univerzita, Praha

1985: prvá atestácia v odbore psychiatria, Karlova univerzita v Prahe

1989: druhá atestácia v odbore psychiatria, Karlova univerzita v Prahe

1991: Karlova univerzita Praha, získal titul CSc.

1985: Inštitút pre vzdelávanie lekárov a farmaceutov, výcvik v skupinovej

psychoterapii

1985 -1986 Inštitút pre psychoterapiu, výcvik v rodinnej terapii

1986 -1990 Inštitút pre psychoterapiu, výcvik v skupinovej psychoterapii

1986 -1990 Inštitút pre psychoterapiu, výcvik v Bálintovskej skupine

1992 -1994 Inštitút kognitívne behaviorálnej terapie, výcvik v KBT

Zamestnanie:

1982 -1987 Psychiatrické oddelenie, Ostrov

1987 -súčasnosť Psychiatrické centrum Praha

1994 -súčasnosť Prednáša na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity

Prax:

1982 -1987 Všeobecná prax na psychiatrickom oddelení

1985 - súčasnosť Výskum cirkadiánnych rytmov a terapia svetlom u afektívnych porúch

1985 -súčasnosť Prevádza skupinovú, rodinnú a individuálnu psychoterapiu

1987 -1990 Výskum etiológie a terapie delíria tremens - klinický psychofarmakologický výskum (Alprazolam, Levoprotilin vs. Maprotilin, lythioprofylaxia)

1991 - 1995 Hlavný koordinátor grantového programu: Socioterapia a farmakoterapia v liečbe unipolárnej rekurentnej depresie - výsledná štúdia

1992 - 1993 Hlavný koordinátor grantového programu: Fototerapia v liečbe veľkých depresívnych porúch

1996 - súčasnosť Hlavný koordinátor grantového programu: Psychoterapia a farmakoterapia sociálnej fóbie

1997 - 1998 Hlavný koordinátor štúdie fy Pfizer: Multicentrická, dvojito - slepá porovnávacia štúdia použitia sertralinu a citalopramu v liečbe akútnej depresie u ambulantných pacientov.

1997 - 1998 Štúdia pre fy Roche: Dvojito - slepá, randomizovaná, multicentristická štúdia na porovnanie účinnosti a bezpečnosti moclobemidu s placebom u pacientov s čistou sociálnou fóbiou a sociálnou fóbiou v komorbidite s úzkostnou poruchou.

1998 - 1999 Hlavný koordinátor štúdie fy Sanofi a Quintailes: Dvojito - slepá, pilotná, multicentrická štúdia hodnotiaca bezpečnosť a účinnosť SR 58611A v porovnaní s fluoxetinom u ambulantných pacientov s rekurentnou veľkou depresiou a melanchóliou.

1999 - súčasnosť Hlavný koordinátor štúdie fy SmithKline and Beecham: Dvojito - slepá, placebom kontrolovaná štúdia hodnotiaca účinnosť a znášanlivosť paroxetinu u pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou.

1992 - súčasnosť Lektor výcviku v skupinovej terapii Inštitútu pre psychoterapiu

1994 - súčasnosť Lektor kognitívne behaviorálnej terapie Inštitútu kognitívne behaviorálnej terapie

Ocenenia:

1996 - Národná Vondráčková cena za publikácie o liečbe depresívnych stavov - 1. cena

1998 - Národná Vondráčková cena za publikácie o liečbe úzkostných stavov - 1. cena

1996 - 1. cena českej psychiatrickej spoločnosti za najlepší príspevok na Psychiatrickom zjazde, Špindlerov Mlyn

1998 - cena za poster na 8. Európskom neuropsychofarmakologickom sympóziu, Viedeň

Je autorom mnohých odborných publikácií, publikuje tiež články v novinách, vystupuje v televízii.


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com