Informácie pre záujemcov

Požiadavky, štruktúra, program a priebeh výcviku v KBT

Štúdium v kognitívno behaviorálnej terapii trvá minimálne 4 roky. Celkový rozsah študijného programu je 1100 hodín a spĺňa tak požiadavky na vzdelávanie podľa Vestníka MZ SR, ročník 70, OPATRENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. decembra 2022 č. S20737-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov zo dňa 15.12.2022, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre vzdelávanie.

Do certifikovanej pracovnej činnosti PSYCHOTERAPIA môžu byť zaradení absolventi vysokoškolského vzdelania druhého stupňa: 

  • v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
  • v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo, v študijnom odbore ošetrovateľstvo
  • v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia
  • v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia
  • v magisterskom študijnom programe liečebná pedagogika

– ktorí pracujú v zdravotníctve

Pri zaraďovaní do CPČ psychoterapia sa nevyžaduje zaradenie do špecializačného štúdia.

 

OBSAH VZDELÁVANIA V KBT (1100 hod.):

A. 150 hodín je venovaných všeobecnej teórii. Väčšina teórie je preberaná počas výcviku v jednotlivých blokoch. 35 hodín vzdelávania je online.

B. Praktické skúsenosti:

  1. praktikum psychoterapeutickej práce (300 hodín z toho najmenej 100 hodín pod supervíziou lekára, liečebného pedagóga, logopéda, sestry alebo psychológa s certifikátom v CPČ psychoterapia),
  2. nácvik psychoterapeutických metód (200 hodín)
  3. individuálny alebo skupinový zážitok na sebe (250 hodín)
  4. individuálna alebo skupinová supervízia (150 hodín)
  5. stáž v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia, so zameraním na psycho-sociálnu krízu a spoluprácu s inými odborníkmi v oblasti duševného zdravia (50 hodín)

Porovnanie požiadaviek na vzdelávanie podľa Vestníka MZ SR č. 70 a požiadaviek ABC inštitútu:

Snahou ABC inštitútu je poskytovať kvalitné vzdelávanie v kognitívno behaviorálnej terapii pre odborníkov z oblasti duševného zdravia.

Taktiež je pre nás dôležité, aby finančné náklady spojené s výcvikom boli čo najekonomickejšie a časovo príliš nezaťažovali frekventantov.

Poplatok za vzdelávanie je 650 EUR/rok. Teoretické vzdelávanie je súčasťou poplatku a 35 hodín mimo výučby na kurze sa uskutočňuje online. Vzdelávanie sa počas roka uskutočňuje v dvoch päťdňových blokoch a jedného štvordňového bloku.

Záujemca o výcvik v diagnostických a terapeutických postupoch s nižšou mierou intenzity terapeutického kontaktu (druhý stupeň starostlivosti) môže v druhom roku výcviku tento absolvovať ako voliteľný modul, ktorý je akreditovaný MZ SR ako sústavné vzdelávanie a ktorý sa ukončuje skúškou s osvedčením. Obsahuje 10 hodín teórie, 10 hodín zážitku na sebe, 20 hodín metodológie psychoterapeutickej metódy a 10 hodín supervízie.

Do certifikačného študijného programu Psychoterapia zaraďujeme záujemcov pracujúcich v zdravotníctve v týchto povolaniach :
1. PSYCHOLÓG
2. LEKÁR
3. SESTRA
4. LIEČEBNÝ PEDAGÓG
5.LOGOPÉD

Žiadosť o zaradenie do CPČ PT

Formulár žiadosti spolu s prílohami zašlite prosím doporučene na našu adresu uvedenú na web stránke.

 

Do psychoterapeutického vzdelávania (necertifikované štúdium) prijímame záujemcov, ktorí nepracujú v zdravotníctve a majú ukončené vysokoškolské vzdelanie v nasledovných odboroch:
1. PSYCHOLÓGIA
2. LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
3. ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA (poradenský smer)
4. LOGOPÉDIA
5. SOCIÁLNA PRÁCA

Žiadosť – necertifikované vzdelávanie

Formulár žiadosti spolu s prílohami zašlite prosím doporučene na našu adresu uvedenú na web stránke.