Informácie pre záujemcov

Požiadavky, štruktúra, program a priebeh výcviku v KBT

Požiadavky na záujemcu o výcvik

 1. Pred zaradením do výcviku musí mať záujemca o výcvik ukončené vzdelanie zodpovedajúce požiadavkám SIVP (http://psychoterapia-sk.sk/certifikovane-vzdelavanie/ alebo http://psychoterapia-sk.sk/necertifikovane-vzdelavanie/). Je potrebné, aby si pozorne preštudoval aj projekt vzdelávania v psychoterapii na http://psychoterapia-sk.sk/data/att/192.pdf.
 2. Záujemca o výcvik zašle na adresu ABC Inštitútu žiadosť o zaradenie do výcviku, fotokópiu VŠ diplomu, životopis a motivačný list (formulár žiadosti stiahnete kliknutím na tento odkaz).
 3. Záujemca, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky obdrží pozvánku na úvodné stretnutie výcvikovej skupiny, ktorá bude prebiehať formou skupinovej terapie v rozsahu 50 hodín.
 4. Organizátor výcviku má právo po tomto úvodnom stretnutí odmietnuť záujemcu o výcvik bez udania dôvodu.

Požiadavky na účastníka výcviku

 • počas výcviku musí mať frekventant zabezpečenú možnosť vlastnej psychoterapeutickej práce, kazuistiky prezentuje na supervíznych stretnutiach,
 • účastník po každom 5 – dňovom študijnom bloku vypracováva esej na zadanú tému,
 • účastník musí absolvovať všetky výcvikové hodiny,
 • v priebehu výcviku je účastník povinný vypracovať výskumný projekt, jeho obhajoba je súčasťou záverečnej skúšky.

Štruktúra výcviku

Výcvik v KBT trvá 4 kalendárne roky. V priebehu každého kalendárneho roka sa uskutočnia dva 5 – dňové študijné bloky a jeden 4- dňový zážitkový blok.

Jeden 5 – dňový blok zodpovedá 50 výcvikovým hodinám, ktorých náplňou je teória, nácvik (zážitok na sebe) a supervízia (prezentácia kazustík).

Jeden 4 – dňový blok zodpovedá 40 výcvikovým hodinám, tie sú orientované zážitkovo.

V priebehu výcviku frekventant pod vedením lektorov ABC Inštitútu absolvuje

 • 108 hodín teórie,
 • 362 hodín zážitku na sebe,
 • 40 hodín supervízie,
 • 50 hodín individuálnej terapie skupinovou formou (na začiatku výcviku).

Zostávajúce hodiny si zabezpečí sám

 • 160 hodín supervízie – u supervízora vybratého zo Zoznamu supervízorov KBT,
 • 100 hodín vlastnej individuálnej terapie – u psychoterapeuta vybraného zo Zoznamu cvičných terapeutov (odporúčame vybrať si terapeuta, ktorý pracuje iným terapeutickým smerom ako  KBT),
 • 600 hodín praktickej psychoterapeutickej práce, tieto hodiny sa účastníkovi započítajú z výkonu jeho praxe/povolania u jeho zamestnávateľa, súčasťou činnosti ktorého je aj poskytovanie psychoterapie.

Program výcviku

Program bol vypracovaný pod supervíznym vedením Krisha Natha (lektor KBT, Londýn, Veľká Británia) podľa vzoru Britskej spoločnosti kognitívne behaviorálnej terapie a v spolupráci s Českou spoločnosťou kognitívne behaviorálnej terapie. Metodickými vedúcimi sú Prof. MUDr. Jan Praško, CSc. a Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Teoretické štúdium (108 hodín)

 • Vývoj a princípy KBT. Teórie učenia. Model psychických porúch. Kognitívne behaviorálne vyšetrenie. Štruktúra KBT sedenia. Screening. Vedenie rozhovoru v KBT.
 • Terapeutický vzťah v KBT. Behaviorálna a funkčná analýza. Riešenie problémov. Liečba špecifických fóbií.
 • Základné princípy kognitívnej terapie. Liečba depresie, posttraumatickej stresovej poruchy.
 • Liečba panickej poruchy a agorafóbie. Liečba sociálnej fóbie a sociálnej anxiety. Tréning sociálnych spôsobilostí.
 • Liečba generalizovanej úzkosti a obsedantne kompulzívnej poruchy. KBT u detí.
 • Liečba porúch príjmu potravy a obezity. KBT u psychóz. Liečba závislostí, sexuálnych dysfunkcií.
 • KBT a osobnostné poruchy. Manželské problémy. Behaviorálna medicína.
 • Nové možnosti uplatnenia KBT, etika v psychoterapii, účinnosť a rozšírenie KBT.

Zážitok na sebe (362 hodín)

Zážitkovú skúsenosť frekventant získava v malej alebo veľkej skupine, prípadne v triách. Zážitková skúsenosť zahŕňa:

 • nácvik neverbálnej a verbálnej komunikácie,
 • nácvik psychoterapeutického prístupu ku klientom,
 • vedenie rozhovoru v KBT,
 • nácvik asertívneho správania,
 • nácvik relaxačných techník,
 • nácvik riešenia problémov,
 • plánovanie a uskutočňovanie behaviorálnych experimentov,
 • zážitok vedenia skupiny, prezentačné spôsobilosti.

Supervízia (200 hodín)

Priamo na výcviku, pod vedením lektorov frekventant absolvuje 40 hodín supervízie. Zvyšných 160 hodín absolvuje medzi jednotlivými študijnými blokmi pod vedením supervízora, ktorého si sám vyberie zo Zoznamu supervízorov KBT. Záznamy o supervíziách vedie na tlačivách určených Inštitútom.

Ukončenie výcviku

Výcvik sa ukončuje záverečnou skúškou.

Táto sa uskutočňuje komisionálne, za účasti lektorov výcviku. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získa absolvent potvrdenie o ukončení výcviku v KBT.

Finančné náklady

Účastnícky poplatok za kalendárny rok je 500 EUR. Výška poplatku sa môže počas výcviku meniť v závislosti od inflácie a zvyšujúcich sa nákladov na organizáciu výcviku.

Uvedené suma nezahŕňa náklady spojené s cestovným, ubytovaním, stravou, prenájmom prednáškovej miestnosti a xeroxovaním materiálov.

Výcvik prebieha v penzióne Vila Vista v Demänovskej doline pri Lipt. Mikuláši.