Lektori výcviku

Informácie o lektoroch výcvikov v našom inštitúte

prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Psychiatrická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Profesná kariéra

Vzdelanie:

 • 1972 – 1976: ukončil stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou, Ostrava
 • 1976 – 1982: štúdium na Fakulte všeobecného lekárstva, Karlova univerzita, Praha
 • 1985: prvá atestácia v odbore psychiatria, Karlova univerzita v Prahe
 • 1989: druhá atestácia v odbore psychiatria, Karlova univerzita v Prahe
 • 1991: Karlova univerzita Praha, získal titul CSc.
 • 1985: Inštitút pre vzdelávanie lekárov a farmaceutov, výcvik v skupinovej psychoterapii
 • 1985 – 1986: Inštitút pre psychoterapiu, výcvik v rodinnej terapii
 • 1986 – 1990: Inštitút pre psychoterapiu, výcvik v skupinovej psychoterapii
 • 1986 – 1990: Inštitút pre psychoterapiu, výcvik v Bálintovskej skupine
 • 1992 – 1994: Inštitút kognitívne behaviorálnej terapie, výcvik v KBT

Zamestnanie:

 • 1982 – 1987: Psychiatrické oddelenie, Ostrov
 • 1987 – súčasnosť: Psychiatrické centrum Praha
 • 1994 – súčasnosť: Prednáša na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity

Prax:

 • 1982 – 1987: Všeobecná prax na psychiatrickom oddelení
 • 1985 – súčasnosť: Výskum cirkadiánnych rytmov a terapia svetlom u afektívnych porúch
 • 1985 – súčasnosť: Prevádza skupinovú, rodinnú a individuálnu psychoterapiu
 • 1987 – 1990: Výskum etiológie a terapie delíria tremens – klinický psychofarmakologický výskum (Alprazolam, Levoprotilin vs. Maprotilin, lythioprofylaxia)
 • 1991 – 1995: Hlavný koordinátor grantového programu: Socioterapia a farmakoterapia v liečbe unipolárnej rekurentnej depresie – výsledná štúdia
 • 1992 – 1993: Hlavný koordinátor grantového programu: Fototerapia v liečbe veľkých depresívnych porúch
 • 1996 – súčasnosť: Hlavný koordinátor grantového programu: Psychoterapia a farmakoterapia sociálnej fóbie
 • 1997 – 1998: Hlavný koordinátor štúdie fy Pfizer: Multicentrická, dvojito – slepá porovnávacia štúdia použitia sertralinu a citalopramu v liečbe akútnej depresie u ambulantných pacientov.
 • 1997 – 1998: Štúdia pre fy Roche: Dvojito – slepá, randomizovaná, multicentristická štúdia na porovnanie účinnosti a bezpečnosti moclobemidu s placebom u pacientov s čistou sociálnou fóbiou a sociálnou fóbiou v komorbidite s úzkostnou poruchou.
 • 1998 – 1999: Hlavný koordinátor štúdie fy Sanofi a Quintailes: Dvojito – slepá, pilotná, multicentrická štúdia hodnotiaca bezpečnosť a účinnosť SR 58611A v porovnaní s fluoxetinom u ambulantných pacientov s rekurentnou veľkou depresiou a melanchóliou.
 • 1999 – súčasnosť: Hlavný koordinátor štúdie fy SmithKline and Beecham: Dvojito – slepá, placebom kontrolovaná štúdia hodnotiaca účinnosť a znášanlivosť paroxetinu u pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou.
 • 1992 – súčasnosť: Lektor výcviku v skupinovej terapii Inštitútu pre psychoterapiu
 • 1994 – súčasnosť: Lektor kognitívne behaviorálnej terapie Inštitútu kognitívne behaviorálnej terapie

Ocenenia:

 • 1996: Národná Vondráčková cena za publikácie o liečbe depresívnych stavov – 1. cena
 • 1998: Národná Vondráčková cena za publikácie o liečbe úzkostných stavov – 1. cena
 • 1996: 1. cena českej psychiatrickej spoločnosti za najlepší príspevok na Psychiatrickom zjazde, Špindlerov Mlyn
 • 1998: cena za poster na 8. Európskom neuropsychofarmakologickom sympóziu, Viedeň

Je autorom mnohých odborných publikácií, publikuje tiež články v novinách, vystupuje v televízii.

MUDr. Petr Možný

Psychiatrická liečebňa
767 40 Kroměříž
Česká republika

Profesná kariéra

Vzdelanie:

 • 1973 – 1977: Absolvoval gymnázium
 • 1977 – 1983: Štúdium na Lekárskej fakulte UJEP, Brno – odbor všeobecné lekárstvo
 • 1986: Atestácia I. stupňa v odbore psychiatria
 • 1991: Atestácia II. stupňa v odbore psychiatria
 • 1986 – 1991: Absolvoval postgraduálny špecializačný výcvik v skupinovej psychoterapii
 • 1991 – 1993: Výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii

Zamestnanie:

 • od r. 1983: pracuje v Psychiatrickej liečebni Kroměříž
 • od r. 1991 ako primár psychoterapeutického primariátu PL Kroměříž

Prax:

 • 1986 – 1988: Bol členom výskumného tímu projektu “Úloha rodiny v prevencii rehospitalizácie psychóz”
 • 1989: Úspešná obhajoba tohto projektu
 • 1990: Výsledky výskumu predniesol na kongrese EABT v Paríži
 • 1992: Výskum bol publikovaný v časopise “Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology”
 • 1991: Člen prípravného výboru Českej spoločnosti kognitívne behaviorálnej terapie
 • 1992: Bol zvolený za prezidenta ČSKBT
 • 1999: Stal sa viceprezidentom ČSKBT

Od r. 1995 je lektorom výcviku KBT v ČR a na Slovensku a je tiež supervízorom frekventantov výcviku v KBT.

Zúčastnil sa viacerých európskych kongresov behaviorálnej terapie.

Je autorom niekoľkých odborných publikácií a venuje sa aj prekladom odbornej literatúry.

Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Pracovisko klinickej psychológie
Garbiarska 3948
031 01 Liptovský Mikuláš

Profesná kariéra
 • Po skončení FF odbor psychológia v roku 1976 začal pracovať na Psychiatrickom oddelení v Liptovskom Mikuláši. Tu sa od začiatku orientoval na psychoterapeutické pôsobenie. Po absolvovaní stáže a zaradení do výcviku v psychoterapii psychóz a psychodráme v PL Opava u prim. MUDr. I. Strossovej začal viesť skupiny na psychiatrickom oddelení a pracoval aj ako individuálny terapeut.
 • Svoje poznatky zhrnul v dizetačnej práci “Psychoterapia psychóz a hodnotenie jej úspešnosti” za čo mu bol udelený v roku 1980 titul PhDr.
 • V roku 1982 ukončil psychodramatický výcvik a absolvoval 5 dňový výcvik v gestalt terapii v Poľsku.
 • Centrom jeho pozornosti sa stali depresie a ich psychoterapeutická liečba. Svoje poznatky o psychoterapii depresívnych porúch zhrnul v kandidátskej dizertačnej práci “Psychologický prístup pri liečbe depresií”, ktorú obhájil na katedre Psychologických vied UK, FF, Bratislava v 1992 roku.
 • Koncom 80 – tých rokov sa spolupodieľal s MUDr. Lehotským na organizovaní psychoterapeutických výcvikov pre odborníkov na duševné zdravie zo Stredoslovenského kraja.
 • V roku 1991 začal tréning v gestalt terapii organizovanej Metanoia inštitútom v Londýne. Absolvoval 45 hodín výcviku v ericksonovskej hypnóze pod vedením PhDr. J. Ziku. Absolvoval týždenný výcvik v “A person – centred approach to cross – cultural communication” v Modre – Harmónii a začal výcvik v transpersonálnej psychológii a holotropnom dýchaní.
 • V roku 1992 absolvoval 50 hodín výcviku v integratívnej psychoterapii pod vedením Dr. F. Cardelle z USA a absolvoval 17 hodín tréningu v existencionálnej psychoterapii pod vedením W. A. Kouwa z USA.
 • V roku 1993 absolvoval stáž na psychologickom pracovisku Dr. W. Koua a na UCLA Scool of Medicine a ukončil výcvik v transpersonálnej psychoterapii a holotropnom dýchaní v USA.
 • V roku 1994 ukončil dvojročný postgraduálny výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii na Inštitúte kognitívne behaviorálnej terapie v Prahe.
 • V roku 1994 sa zúčastnil sa na 10 – dennom výcviku organizovanom GTI Los Angeles v Chudobíne, ČR.
 • V roku 1996 sa zúčastnil sa 21 – dňovej stáže v USA zameranej na štúdium práce privátnych psychologických pracovísk a stal sa členom Americkej psychologickej asociácie. Je tiež zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR
 • Od roku 1999 je zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov na základe kritérií EAP.
 • V roku 2004 získal certifikát o absolvovaní špeciálneho kurzu v kardiorespiračnej psychofyziológii a môže používať označenie biofedback terapeut.

Publikačná činnosť:

 • Je autorom knihy “Ako zvládnuť svoju depresiu”.
 • Spolupodieľal sa na:
  • preklade a vydaní knihy R. P. Libermana a kol. “Tréning sociálnych spôsobilostí pre psychiatrických pacientov”,
  • preklade knihy Murdoch a kol. “Základy behaviorálnej terapie”.
 • Je spoluautorom knihy “Rám na nekonečno”, Kognitívne-behaviorální terapie depresívních poruch /1995/, “Komunikácia a sebapresadenie” /1996/, “Ako zvládnuť stres” /2001/, “Posttraumatická stresová porucha a její léčba” /2002/, “Poruchy osobnosti” /2003/, “Stop traumatickým vzpomínkám – jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu” /2003/ a “Obsedantně kompulzivní porucha a jak se jí bránit – příručka pro klienta a jeho rodinu” /2003/.

MUDr. Jozef Benkovič

OLÚP Predná Hora
049 02 Muráň 2

Profesná kariéra

Vzdelanie:

 • 1971: Ukončil Strednú všeobecno – vzdelávaciu školu v Prievidzi
 • 1979: Ukončil štúdium na LF UK v Martine, odbor všeobecné lekárstvo
 • 1984: Atestácia I. stupňa v odbore psychiatria
 • 1991: Atestácia II. stupňa v odbore psychiatria
 • 1997: Absolvoval výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii v Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT

Zamestnanie:

 • 1972: Pracoval 1 rok v NsP Bojnice ako zdravotnícky pracovník (sanitár na operačných sáloch a pomoc. zdravot. pracovník na RTG oddelení)
 • 1979 – 1997: Pracoval v NsP Liptovský Mikuláš na psychiatrickom oddelení najskôr ako sekundárny lekár, od r. 1991 ako zástupca primára, v r. 1997 bol poverený vedením psychiatrického oddelenia
 • od r. 1998: Pracuje vo funkcii primára II. oddelenia OLÚP Predná Hora, II. oddelenie zamerané na liečbu závislostí

Prax:

 • 1982: Absolvoval 6 – týždňovú zážitkovú stáž v PL Kroměříž pri liečbe pac. s neurotickými poruchami u prof. PhDr. S. Kratochvíla, CSc.
 • 1986: Absolvoval autogénny tréning a kurz hypnózy I. v PL Kroměříž, pod vedením Doc. Dr. Balcara a prof. Dr. Kratochvíla, CSc.
 • 2000: Zúčastnil sa Programu pre vzdelávanie stredných riadiacich pracovníkov v oblasti manažmentu, s certifikátom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave
 • od r. 1998: Lektor výcviku v KBT v SR a tiež supervízor frekventantom výcviku v KBT v Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT

Publikačná činnosť:

 • 1995: Spoluautor článku v Progress in Hepato – Pharmacology, vol. 1., s názvom Social and Economic Implications of Alcohol – Related Diseases of the Human Liver
 • 2000: Spoluautor článku Úzkostné poruchy v náhodne vybratej skupine pacientov so závislosťou od psychoaktívnych látok Alkoholizmus a drogové závislosti – 1/13
 • 2000: Spoluautor článku Sex. život žien závislých od alkoholu – Slov. sexuológia 1/2002
 • 2001: Autor príručky Patologické hráčstvo v spolupráci s firmou Solvay

Mgr. Mária Cárachová

ÚVN SNP
Lekársko – psychologické oddelenie
034 01 Ružomberok

Profesná kariéra

Vzdelanie:

 • 1969 – 1973: Gymnázium Ružomberok
 • 1973 – 1978: Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor psychológia
 • 1995: Základný výcvik v hypnóze u prof. Dr. Kratochvíla
 • 1995 – 1997: Výcvik na Inštitúte ABC v kognitívne – behaviorálnej terapii v Liptovskom Mikuláši
 • 1995 – 1997: Výcvik v systemickom prístupe ku klientom na Institute pro systemickou zkušenost Praha
 • 1995 – 1998: Transpersonálnej terapii a holotropnom dýchaní u PhDr. Šlepeckého, CSc. (150h)
 • 2001: Špecializačná skúška pre výkon práce v zdravotníctve v odbore klinická psychológia
 • 2003: Výcvik v autogénnom tréningu u MUDr. Haštu, výcvik v práci s Rorschachovou metódou u PhDr. Róberta Máthé.

Zamestnanie:

 • 1978 – 1987: Okresná pedagogicko – psychologická poradňa v Liptovskom Mikuláši
 • 1987 – súčasnosť: Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku, Lekársko – psychologické oddelenie, od r. 2003 ako vedúca oddelenie, Ambulancia klinickej psychológie
 • 1998 – súčasnosť: ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT – supervízor a lektor v KBT
 • 1998 – 1999: Stredná zdravotná škola, externá učiteľka predmetu psychológia
 • 2000 – 2001: Katolícka univerzita Ružomberok, pedagogická fakulta – vedenie seminárov sociálnej psychológie

PhDr. Antonia Kotianová

Klinická psychologička a psychoterapeutka

 • Má absolvovaný výcvik v kognitívno behaviorálnej terapii, v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach, základný a pokračujúci výcvik v klasickom a Ericksonovskom smere hypnózy.