Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde

Rozsah vzdelávacieho programu je 200 hodín.

Kurzy NEURO a BIO-feedbacku, záujem o kúpu biofeeedbackového hardvéru/softvéru

PhDr. Michal Kotian
bfbkurz@gmail.com

Rozsah vzdelávacieho programu je 200 hodín, účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré ich bude oprávňovať používať biofeedback a neurofeedback v rámci komplexnej terapie u indikovaných porúch.

 • Prvý modul: jar 2023 Úvod do terapeutickej metódy využívajúcej biologickú spätnú väzbu.
 • Druhý modul: jar 2023 Liečba pomocou spätnej väzby (biofeedback) v poradenskej a klinickej praxi.
 • Tretí modul: 2023 Úvod do spätnej väzby pomocou EEG (neurofeedbacku).

Konkrétne termíny jednotlivých modulov budú stanovené po dohode s účastníkmi prvých troch modulov.

Prihlásiť sa môžete na: bfbkurz@gmail.com

Hlavný cieľ

Terapia pomocou biologickej spätnej väzby /biofeedback/ je dosiahnutie úrovne znalostí absolventov, zahŕňajúcej jednak pochopenie základných teoretických východísk a princípov terapeutickej metódy, ako aj praktické spôsobilosti potrebné na jej aplikáciu na poradenských a klinických pracoviskách.

Špecifické ciele

Absolvent by si mal v priebehu vzdelávacieho programu:

 • osvojiť základy psychofyziologickej diagnostiky,
 • určiť špecifický vzorec stresovej odpovede klienta,
 • stanoviť konkrétne terapeutické ciele,
 • vedieť odborne aplikovať vhodné metódy na ich dosiahnutie,
 • vedieť naučiť klienta generalizovať získané vedomosti a zručnosti v iných oblastiach,
 • uvedené spôsobilosti demonštrovať prostredníctvom kazuistík (prípadov zvláštnej terapeutickej praxe).
I. vyučovací blok
Úvod do terapeutickej metódy využívajúcej biologickú spätnú väzbu /biofeedback/ – 30 hod. (15 hodín teória + 15 hodín praktická časť)
Názov odbornej témy Počet hodín
Vznik a vývoj biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metódy 5
Základné oboznámenie s prácou s jednotlivými biofeedbackovými zariadeniami (definícia, základné merania jednotlivých modalít 5
Teoretické východiská sebaregulačných metód 5
Posúdenie a ovplyvnenie jednotlivých psychofyziologických modalít 5
Teória stresu,  vplyv stresu na organizmu, psychofyziologické koreláty stresovej odpovede 5
Psychofyziologická odpoveď na stres 5
II. vyučovací blok
Liečba pomocou spätnej väzby /biofeedback/ v poradenskej a klinickej praxi  – 30 hod. (13 hodín teória + 17 hodín praktická časť)
Názov odbornej témy Počet hodín
Supervízia 5
Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy 3
Praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému 2
Teória variability srdcovej frekvencie a súčasné psychofyziologické výskumné trendy 5
Ovplyvnenie variability srdcovej frekvencie a respiračnej sínusovej arytmie 5
Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (panická porucha, PTSP, školská a sociálna fóbia, agorafóbia, akútna reakcia na stres, adaptačné poruchy, poruchy kontroly impulzov, ADHD, poruchy správania), 5
Komplexné praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému 5
III. vyučovací blok
Úvod do spätnej väzby pomocou EEG /neurofeedbacku- 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť)
Názov odbornej témy Počet hodín
Supervízia 5
Neuroanatómia a neurofyziológia vo vzťahu k EEG signálu 3
Celočiapkové EEG, systém natáčania 10 – 20 2
Úvod do neurofyziológie – EEG  QEEG, psychoterapeutická  aplikácia 5
Identifikácia jednotlivých vlnových pásiem v EEG, identifikácia a odstraňovanie jednotlivých druhov artefaktov v konkrétnom EEG zázname 5
Neurofeedback ako terapeutická metóda 5
Praktická aplikácia neurofeedbackových postupov, jednokanálové  a dvojkanálové EEG posúdenie, artefakting 5
IV. vyučovací blok
Liečba pomocou EEG spätnej väzby /neurofeedbacku/ u porúch pozornosti, hyperaktivity a špecifických porúch učenia – 30 hod. (15 hodín teória + 25 hodín praktická časť)
Názov odbornej témy Počet hodín
Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia 5
Komplexná liečba ADHD/ADD u detí a dospelých 5
Stratégie a modely neurofeedbackových tréningov a ich použitie u ADHD/ 8
Komplexná liečba špecifických porúch učenia 2
Ovplyvnenie špecifických porúch učenia a Aspergerovho syndrómu prostredníctvom neurofeedbacku 3
Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD 5
Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD 5
V. vyučovací blok
Liečba pomocou EEG  spätnej väzby pomocou  / neurofeedbacku/  u úzkostných porúch, depresie, alkoholových a drogových závislostí, zvyšovanie psychickej výkonnosti  – 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť)
Názov odbornej témy Počet hodín
Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia 5
Komplexná liečba úzkostných porúch, depresií a iných indikácií u detí a dospelých 5
Ovplyvnenie špecifických úzkostných porúch, depresie a iných indikácií prostredníctvom neurofeedbacku 5
EEG vzorce pri alkoholových a drogových závislostiach u detí a dospelých a možnosti ich ovplyvnenia, kombinácia s relaxačnými postupmi 5
Ovplyvnenie zmenených EEG vzorcov pri závislostiach u detí a dospelých 5
Zvyšovanie psychickej výkonnosti 2
Zvyšovanie psychickej výkonnosti v poradenskej a klinickej praxi 3
VI. vyučovací blok
Kombinácia biofeedbacku a neurofeedbacku, využitie normatívnych databáz, supervízia – 40 hod. (22 hodín teória + 18 hodín praktická časť)
Názov odbornej témy Počet hodín
Supervízia poradenskej a terapeutickej práce 5
Kombinácia psychofyziologickej a EEG spätnej väzby 5
Kombinácia biofeedbackových a neurofeedbackových liečebných postupov 3
Ovplyvnenie porúch spánku prostredníctvom biofeedbacku a neurofeedbacku 2
Využitie normatívnej databázy pri liečbe komorbídnych porúch 5
Praktické využitie normatívnych databáz pri liečbe detských porúch s komorbiditami 5
Etické  faktory v  práci s neurofeedbackom 5
Najnovšie trendy využitia biofeedbacku a neurofeedbacku 5
Písomný test a prezentácia supervidovaných kazuistík, záverečná skúška 5

Lektori

 • PhDr. Miloš Šlepecký,
 • prim. MUDr. Miroslav Novotný, CSc.,
 • Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.,
 • PhDr.et Mgr. Václava Tylová,
 • prim. MUDr. Peter Korcsog,
 • PhDr. Antónia Kotianová

Minimálny počet účastníkov: 12
Maximálny počet účastníkov: 20
Cena kurzu: 5€ / 1 hod.
Bližšie informácie: bfbkurz@gmail.com