Čo je KBT

Základné informácie o kognitívno behaviorálnej terapii

Kognitívno behaviorálna terapia; skr. KBT je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších a najefektívnejších psychoterapeutických smerov. Zodpovedá schváleným požiadavkám Štandardných diagnostických a terapeutických postupov z odboru klinická psychológia, klinická psychológia dospelých, psychiatria, psychiatria II uverejnených vo vestníku MZ SR na stránke https://www.standardnepostupy.sk/schvalene-standardne-postupy/, tak ako zodpovedajú zákonu č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a požiadavkám klinického auditu. Je účinná u rôznych druhov psychických porúch a problémov formou individuálnej, skupinovej, párovej a rodinnej terapie. Vo svojej teórii a praxi integruje podnety z mnohých ďalších psychoterapeutických smerov, čím predstavuje integrujúci terapeutický smer, ktorého účinnosť je podložená štúdiami medicíny založenej na dôkazoch.

Základné rysy KBT

 • Je obvykle relatívne krátka, od začiatku časovo obmedzená.
 • Je štrukturovaná.
 • Vzťah medzi terapeutom a pacientom je vzťahom vzájomnej spolupráce.
 • Vychádza z ucelenej teórie vzniku a udržiavania psychických porúch.
 • Zameriava sa na riešenie prítomných problémov.
 • Zameriava sa na konkrétne, ohraničené problémy.
 • Zameriava sa predovšetkým na faktory udržiavajúce problém.
 • Používané terapeutické postupy nie sú cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu konkrétneho cieľa, na ktorom sa pacient s terapeutom dopredu dohodli.
 • KBT sa zameriava na konkrétne zmeny v živote.
 • KBT je vedecká, edukatívna, jej konečným cieľom je samostatnosť klienta.

Indikácie kognitívno behaviorálnej terapie:

 • ÚZKOSTNÉ PORUCHY
  • špecifické fóbie,
  • agorafóbia,
  • panická porucha,
  • sociálna fóbia,
  • generalizovaná úzkostná porucha,
  • obsedantne kompulzívna porucha,
  • posttraumatická stresová porucha,
  • hypochondrická porucha,
  • somatoformné poruchy
 • DEPRESIA
  • terapia akútnej depresívnej fázy,
  • program prevencie depresie pomocou nácviku “uvedomovania” (mindfulness)
 • BIPOLÁRNA AFEKTÍVNA PORUCHA
 • SCHIZOFRÉNIA
  • nácvik sociálnych spôsobilostí,
  • psychoedukačné programy pre pacientov a príbuzných,
  • rodinná terapia schizofrénie,
  • terapia florídnych psychotických príznakov: bludy, halucinácie
 • MENTÁLNA RETARDÁCIA
  • nácvikové programy osobných a sociálnych spôsobilostí
 • PORUCHY SPRÁVANIA U DETÍ
  • školské fóbie,
  • úzkostné poruchy,
  • autizmus,
  • enuréza, enkopréza
 • SEXUÁLNE DYSFUNKCIE
 • ZÁVISLOSTI
  • látkové – drogy, alkohol, lieky,
  • nelátkové – gambling, nakupovanie, internet, telefonovanie, sex
 • PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
  • mentálna anorexia,
  • mentálna bulímia,
  • obezita
 • MANŽELSKÉ A RODINNÉ PROBLÉMY
 • CHRONICKÉ SOMATICKÉ OCHORENIA
  • chronická bolesť,
  • astma,
  • dráždivý tračník,
  • rakovina,
  • infarkt myokardu,
  • diabetes mellitus
 • PORUCHY OSOBNOSTI